043-471828
sitthithailand@gmail.com

เรื่องรอบรู้เกี่ยวกับการส่งออก และนำเข้า สินค้า

การนำเข้าสินค้า

          ปัจจุบันการนำเข้าสินค้ามีความเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นอย่างมาก ซึ่งการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยที่มีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลงนั้น โดยเฉพาะ การลดหย่อน หรือยกเว้นภาษีระหว่าคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับการลงทุนนั่นเอง

 

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าประกอบด้วย

1. การจดทะเบียนพาณิชย์

2. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและการขอเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

3. การหาสินค้าที่ต้องการจากประเทศต่างๆ

4. การติดต่อ สั่งซื้อสินค้า

5. การชำระเงินค่าสินค้าผ่านธนาคาร

6. จัดเตรียมเอกสารเพื่อการนำเข้าสินค้า

7. ติดต่อผ่านพิธีการศุลกากร

 • การขึ้นทะเบียนระบบ Paperless
 • พิธีการประเมินอากร

 • การชำระค่าภาษีอากร

 • พิธีการตรวจปล่อยสินค้า
   

8. การส่งมอบสินค้า
9. การกระจายสินค้า หรือการขายสินค้าออกสู่ตลาด

 

การส่งออกสินค้า

           หากพูดถึงการส่งออกสินค้าของประเทศไทย เพื่อให้ธุรกิจการส่งออกสินค้าของไทยประสบความสำเร็จและมีมูลค่าเพิ่มนั้น ผู้ประกอบการที่จะ เข้ามาในธุรกิจนี้ จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติต่างๆในการส่งออกสินค้าให้ดีเสียก่อนเนื่องจากขั้นตอนการส่งออกสินค้า เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง

 

ขั้นตอนการส่งออกประกอบด้วย
1. การจดทะเบียนพาณิชย์

2. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และการขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี อากร

3. เสนอขายและรับการสั่งซื้อ

4. การเตรียมสินค้า

5. ติดต่อขนส่ง

6.จัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออก

7. ติดต่อผ่านพิธีการศุลกากร

• การขึ้นทะเบียนระบบ Paperless

• พิธีการประเมินอากร
    • พิธีการตรวจสินค้า)

8. การส่งมอบสินค้า

9. การเรียกเก็บเงินค่าสินค้า

10. การขอรับสิทธิประโยชน์
 

 

อันดับแรกของการประกอบธุรกิจส่งออก

เอกสารในการส่งออก และนำเข้า สินค้า

 

1. เอกสารในการส่งออกสินค้า

 1. ใบขนสินค้าออก

 2. บัญชีราคาสินค้า

 3. ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่นๆใดสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก (ถ้ามี)

 4. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า

 5. เอกสารอื่นๆ เช่น แค็ดตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม

 

2. เอกสารในการนำเข้าสินค้า

 1. ใบขนส่งสินค้าขาเข้า

 2. ใบตราส่งสินค้า

 3. บัญชีราคาสินค้า

 4. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ

 5. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า

 6. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (กรณีขอลดอัดตราอากร)

 7. เอกสารอื่นๆ เช่น แค็ดตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : OSIC TEAM

ข่าวสารทั่วไป

บทความ