043-471828
sitthithailand@gmail.com

คำศัพท์เกี่ยวกับการขนส่งทางลอจิสติกส์

           เชื่อว่าธุรกิจขนส่งน้ำมันปิโตรเรียมในปัจจุบันเป็นธุรกิจที่ถูกเรียกใช้บริการเป็นอย่างมาก และด้วยความหลากหลายนี้จึงเกิดคำศัพท์เฉพาะทางเกี่ยวกับการขนส่งทางโลจิสติกส์ขึ้นมา เพื่อทำให้การสื่อสารในการขนส่งสินค้ามีความสะดวก มากยิ่งขึ้น

คำศัพท์เฉพาะทางโลจิสติกส์

คำศัพท์ ความหมาย
Added-value processes/services บริการเสริม / กระบวนการเสริม
Aftermarket กระบวนการหลังการขาย
Abandonment of goods การสละสิทธิ์ในสินค้า
Advance information ข่าวสารล่วงหน้า
Agent ตัวแทน
Aggravation of damages due to delay การเพิ่มค่าเสียหายเนื่องจากความล่าช้า
Agitation dredging การขุดกวน
Aisle ช่องทาง
Allocated space พื้นที่ที่กำหนด
Allowance in respect of damaged container การผ่อนผันสำหรับตู้สินค้าที่เสียหาย
Allowance in respect of damaged goods การผ่อนผันสำหรับสินค้าที่เสียหาย
Alongside เทียบ
Amendment การแก้ไข
Assessing loss การประเมินค่าเสียหาย
Assessed rate อัตราที่กำหนด
Assignment of space การใช้พื้นที่
Auction การขายทอดตลาด
Average clause เงื่อนไขการชดใช้ค่าเสียหายโดยเฉลี่ย
Box car รถกล่อง
Bulk container คอนเทนเนอร์ยักษ์
Bacteria damage ความเสียหายที่เกิดจากแบคทีเรีย
Bagged cargo สินค้าบรรจุถุง
Balance sheet  งบดุล
Bale ม้วน
Bay ช่องเก็บสินค้า (ในโรงพักสินค้าหรือคลังสินค้า)
Bonded warehouse จุดหรือศูนย์รวบรวมสินค้าที่ได้รับมอบหมายจากศุลกากรให้จัดเก็บสินค้า 
Campus  ศูนย์กระจายสินค้าร่วม
Consignment  สินค้าขนส่ง
Consolidation  การรวบรวมสินค้า
Consolidation Centre คลังรวบรวมสินค้า
Container ตู้คอนเทนเนอร์
Contract logistics บริการรับเหมาด้านลอจิสติกส์
Control Tower ระบบบริหารซัพพลายเชน
Cross-dock/docking การขนส่งแบบเทียบท่า
Customs broking บริการพิธีการศุลกากร
Electronic data interchange (EDI) ระบบ EDI
End-to-end กระบวนการลอจิสติกส์ครบวงจร
End-of-life สินค้าหมดอายุ
European article number (EAN) รหัส EAN
Fourth-party logistics provider (4PL) ผู้ให้บริการบริหารจัดการและประสานงานด้านซัพพลายเชนบุคคลที่ 4
Free Trade Zone (FTZ) เขตการค้าเสรี
Freight forwarder ผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ
Freight management  การบริหารจัดการการขนส่ง
Freight Transport Association (FTA) สมาคมขนส่งระหว่างประเทศ (เอฟทีเอ)
Full-truck-load (FTL) การขนส่งแบบเต็มคันรถ
FEE ค่าธรรมเนียม
Feeder service vessel  เรือตู้สินค้าขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ที่ขนส่งตู้สินค้าจากเรือสินค้าขนาดใหญ่ (เรือแม่) ไปยังท่าเรือ หรือจากท่าเรือไปยังเรือแม่
Fender  เครื่องป้องกันการกระทบกระแทก
Ferry ท่าข้ามฟาก, เรือข้ามฟาก
Final Discharge เสร็จสิ้นการขนถ่าย
Fire Damage ความเสียหายจากไฟ
Flash ขวดแก้วก้นโป่ง
Flat Container ตู้สินค้าที่เป็นโครงเหล็กสี่เหลี่ยม พื้นเรียบแข็งแรงใช้วางสินค้าหนัก
Flat eack container ตู้สินค้าที่เป็นโครงเหล็กสี่เหลี่ยม มีฝากั้นที่ด้านหัวและท้าย
Fork lift truck รถยก
Full examination การตรวจสอบโดยละเอียด
Globalisation โลกาภิวัฒน์
Home delivery บริการจัดส่งถึงที่
Hand truck รถเข็น
Handle with care ยกขนด้วยความระมัดระวัง
Handling การยกขน
Handling charge ค่ายกขน
Handling equipment เครื่องมือยกขน
Handling gear อุปกรณ์ยกขน
International Air Transport Association (IATA) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)
Inbound logistics ลอจิสติกส์สินค้าขาเข้า
Inbound-to-manufacturing  การจัดหาและจัดส่งจากแหล่งสู่โรงงานผลิต
In-store logistics ลอจิสติกส์สำหรับห้างร้าน
Integrated logistics/supply chain ลอจิสติกส์ / ซัพพลายเชนแบบครบวงจร
Intermodal การขนส่งหลายวิธี
Inventory รายการบัญชีสินค้า
Import สินค้าขาเข้า
Import Document  เอกสารสินค้าขาเข้า
Import Entry ใบขนสินค้าขาเข้า
Industrial site เขตอุตสาหกรรม
Inflammable cargo สินค้าไวไฟ
Inherent vice ลักษณะอันเป็นข้อเสียหายของสินค้าเอง
Insufficent packing การบรรจุหีบห่อไม่เหมาะสม
Intransit cargo  สินค้าผ่านแดน
In-transit warehouse คลังสินค้าผ่านแดน
Invoice แจ้งราคาสินค้า
Inventory รายการบัญชีสินค้า 
Inbound logistics กระบวนการขนส่งวัตถุดิบและส่วนประกอบจากซัพพลายเออร์หรือผู้ค้าไปยังฐานการผลิตและคลังจัดเก็บ
Lead logistics provider/partner (LLP) ผู้ให้บริการประสานงานและบริหารจัดการผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์ ดูใน 4PL
Less-than-truckload (LTL) การบรรทุกแบบไม่เต็มคันรถ
Linehaul  การขนส่งทางบกถึงท่าขนส่ง
Logistics ลอจิสติกส์
Logistics re-engineering การปรับปรุงระบบลอจิสติกส์
Merge in transit การขนส่งแบบไม่ผ่านคลังสินค้า
Multi-modal การขนส่งหลายทาง
Multi-user คลังสินค้าร่วม
Outsourcing การรับเหมาดำเนินการ
Outward Processing Relief (OPR) กระบวนการจัดการสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี
   

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.gotoknow.org/posts/519689

 

ข่าวสารทั่วไป

บทความ