043-471828
sitthithailand@gmail.com

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

สิทธิโลจิสติกส์ เป็นบริษัทที่ให้บริการและเชื่อมโยงการขนส่งแบบครบวงจร ปี 2018

 

พันธกิจ

 1.ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ( ISO 9001 : 2014  )
 2.ดำเนินการจัดการบริหารงานขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานเทียบเท่าประเทศในกลุ่มอาเซียน
 3.พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและตระหนักในคุณภาพการทำงานให้บริการ

 4.มีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ เทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ
 5.พนักงานปฏิบัติงานตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
 6.มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 7.สร้างเครือข่ายและพันธมิตรการขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งในภูมิภาคอาเซียน

 

ค่านิยมขององค์กร ( CORE VALUE )

                                                    “SIT”
                                   Service Mind = การบริการด้วยใจ
                                   Innovation = พัฒนาและนำใช้นวัตกรรมใหม่ๆ
                                   Trust = ความเชื่อมั่น

 

นโยบายการดำเนินธุรกิจ
“ ขนส่งฉับไว  ใส่ใจบริการ รักษามาตรฐาน พัฒนางานอย่างยั่งยืน ”
 


 

ข่าวสารทั่วไป

บทความ