STL-25

ແຕ່ງຕັ້ງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດພັດທະນາທ່າເຮືອຫວຸ້ງອ່າງ ລາວ – ຫວຽດນາມ

ຕອນແລງວັນທີ 22 ທັນວາ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃໃຫຍ່, ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະຜູ້ອຳນວຍການ ລັດວິສາຫະກິດ ພັດທະນາທ່າເຮືອຫວຸ້ງອ່າງ ລາວ -ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ. ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີປະກາດການແຕ່ງ ...