ການເຄືອນໄຫວຂອງກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2016 ອິງຕາມ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ສະບັບເລກທີ 642/ລບ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2020 ອິງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄືອນໄຫວຂອງ ...