• ບໍລິການໂລຈິສຕິກແບບຄົບວົງຈອນທີ່ເປັນໂຄງການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຈຳນວນຫຼາຍ
  • ການບໍລິການຈັດສັນລົດບັນທຸກ ແລະ ກຳນົດເສັ້ນທາງທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດໃນການຂົນສົ່ງ
  • ບໍລິການລົດເຊົ່າຫຼາຍຂະໜາດເພື່ອຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ກະຈາຍສິນຄ້າພາຍໃນປະເທດ
  • ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂ້າມແດນ
NEW
Freight-07
NEW
Freight-11
NEW
Freight-08
NEW
Freight-12
NEW
Freight-09
NEW
Freight-10