• ສະຖານທີ່: ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ, ບ້ານໂພນທັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ

  • ເບີໂທລະສັບ: +856 21 262 204

  • ແຟັກ : +856 21 262 205

  • ອີເມວ: info@sitthilogistics.com

  • ເວັບໄຊ: www.sitthilogistics.com