ເຜີຍແຜ່ປະສົບການ ສູ່ໂລກແຫ່ງການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ

ສາຍວຽກທາງດ້ານໂລຈິດສຕິກ ໃນຊ່ວງຫຼາຍໆປີທີ່ຜ່ານມາ ເບິ່ງຄືວ່າອາຊີບທາງດ້ານນີ້ຈະເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຢ່າງຫລາຍ ເພາະມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນໃນໂລກຂອງການເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ເປັນລະບົບທີ່ຖືກນໍາມາປັບໃຊ້ໃນຫຼາຍໆທຸລະກິດ ໂດຍມີຫົວໃຈສໍາຄັນຢູ່ທີ່ການຂົນສົ່ງເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າໄປຫາຈຸດໝາຍປາຍທາງໂດຍວິທີການ ແລະ ລະບົບທີ່ດີທີ່ສຸດ

  • ການກະກຽມໃຫ້ພ້ອມເປັນສ່ວນສໍາຄັນ: ການບໍລິຫານຄັງສິນຄ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ການເລືອກພັນທະມິດທີ່ມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື ຄືກ້າວທີ່ສໍາຄັນດ້ານໂລຈິດສຕິກ
  • ມີຄວາມໂປ່ງໃສໃນເລືອງຂອງລາຄາ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງການຂົນສົ່ງ
  • ນໍາສະເໜີວິທີທາງເລືອກໃຫ້ກັບລູກຄ້າ
  • ນະໂຍບາຍການສົ່ງຄືນສິນຄ້າ