ສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ທີ່: ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ, ບ້ານໂພນທັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ
ໂທ : +856 21 262 204
ແຟັກ : +856 21 262 205

Nongheo village , Hardsaifong district , Vientiane Capital
Tell : +856 21 820 504-05
Fax : +856 21 812 999

Dongposi village , Hardsaifong district , Vientiane Capital
Tell : +856 20 9924 2999
Fax : +856 21 262 205

Phiangam village , Ngern district , Xaiyabouli Province
Tel : +856 74 214 001
Fax : +856 74 214 001

Hang Shing village , Phakshun district , Borlikhamxy Province
Tel : +856 20 555 29713
Fax : +856 20 555 29713

Nongkhon village , Kaisorn district , Savhannakhet Province
Tel : +856 030 570 8391
Fax : +856 41 253 263

Nonehim village ,Phonthong district , Champasak Province
Tel : +856 555 64979
Fax : +856 555 64979