ວຽກງານຂອງ Freight Forwarder ຕ້ອງມີຄວາມລະອຽດ ແລະ ຄວາມຮູ້ເຊິງລຶກໃນດ້ານການຂົນສົ່ງ ແລະ ການເຮັດພິທີການສຸລະການເພື່ອໃຫ້ສາມາດໃຫ້ບໍລິການໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເປັນໄປຕາມກົດໝາຍ

 1. ການຈັດການຂົນສົ່ງ: ການວາງແຜນ ແລະ ຈັດການການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຈາກຜູ້ສົ່ງໄປຫາຜູ້ຮັບ.
 2. ການຈັດການເອກະສານຂົນສົ່ງ: ການຈັດການແລະຈັດເຕັມເອກະສານທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເຊັ່ນ ໃບຂົນສົ່ງ, ໃບຂົນສິນຄ້າ, ແລະ ໃບແຈ້ງໜີ້.
 3. ການຈອງພື້ນທີ່ຂົນສົ່ງ: ການຈອງພື້ນທີ່ສຳຫຼັບສິນຄ້າບົດເຮືອ, ເຄື່ອງບິນ, ລົດບັນທຸກ, ຫຼື ລົດໄຟ.
 4. ການຂົນສົ່ງຫຼາຍຮູບແບບ: ການຈັດການການຂົນສົ່ງທີ່ໃຊ້ຫຼາຍຮູບແບບ ເຊັ່ນ ທາງທະເລ ແລະ ທາງບົກ.
 5. ການປະສານງານກັບຕົວແທນໃນຕ່າງປະເທດ: ການປະສານງານກັບຕົວແທນ ຫຼືພາດເນີໃນຕ່າງປະເທດ.
 6. ການປະກັນໄພສິນຄ້າ: ຈັດການປະກັນໄພສຳຫຼັບສິນຄ້າທີ່ຂົນສົ່ງ.
 7. ການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານພາສີແລະສຸລະການ: ໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບພາສີ, ອາກອນ ແລະການເຮັດພິທີການສຸລະການ.
 8. ການຈັດການດ້ານໂລຈິສຕິກສ໌: ຈັດການດ້ານໂລຈິສຕິກສ໌ທັງໝົດຮວມທັງການເກັບຮັກສາ ແລະການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ.
 9. ການຈັດການຄັງສິນຄ້າ: ການຈັດການຄັງສິນຄ້າແລະການເກັບຮັກສາສິນຄ້າຊົ່ວຄາວ.
 10. ການກວດສອບສະພາບສິນຄ້າ: ກວດສອບສະພາບຂອງສິນຄ້າກ່ອນແລະຫຼັງການຂົນສົ່ງ.
 11. ການຕິດຕາມສະຖານະສິນຄ້າ: ໃຫ້ບໍລິການຕິດຕາມສະຖານະການຂົນສົ່ງສິນຄ້າແບບເຣຍວໄທມ໌.
 12. ການໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງພິເສດ: ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງການການດູແລເປັນພິເສດ ເຊັ່ນ ສິນຄ້າອັນຕະລາຍ, ສິນຄ້າແຊ່ເຢັນ.
 13. ການໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງທີ່ປອດໄພ: ຈັດການໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງທີ່ມີຄວາມປອດໄພສູງ.
 14. ການຈັດການຄວາມສຽງ: ການປະເມີນ ແລະ ຈັດການຄວາມສຽງໃນການຂົນສົ່ງ.
 15. ການຈັດການດ້ານການບັນຈຸຫີບຫໍ່: ໃຫ້ບໍລິການບັນຈຸຫີບຫໍ່ສິນຄ້າຕາມມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດ.
 16. ການປະສານງານກັບບໍລິສັດຂົນສົ່ງ: ການປະສານງານກັບບໍລິສັດຂົນສົ່ງເພື່ອໃຫ້ການຂົນສົ່ງເປັນໄປຢ່າງລາບລື່ນ.
 17. ການປະສານງານກັບລູກຄ້າ: ໃຫ້ບໍລິການຕິດຕໍ່ປະສານງານກັບລູກຄ້າກ່ຽວກັບສະຖານະ ແລະບັນຫາຕ່າງໆ.
 18. ການຈັດການຄືນສິນຄ້າ: ການຈັດການ ແລະ ດຳເນີນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຄືນ.
 19. ການກວດສອບກົດລະບຽບ: ການກວດສອບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແລະຂໍ້ບັງຄັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂົນສົ່ງ.
 20. ການຈັດທຳລາຍງານແລະການເກັບບັນທຶກ: ການຈັດທຳລາຍງານ ແລະ ການເກັບບັນທຶກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ.