ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

  • ສະຖານທີ່: ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ, ບ້ານໂພນທັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເບີໂທລະສັບ: +856 21 262 204

  • ແຟັກ : +856 21 262 205

  • ອີເມວ: hr@sitthilogistics.com

  • ເວັບໄຊ: www.sitthilogistics.com

ຟອມສະໝັກວຽກ