ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ KFL ຈັດສົ່ງສີນຄ້າສາກົນ

ການເຊັນສັນຍາຮ່ວມທືນສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ KFL

ຈັດສົ່ງສີນຄ້າສາກົນ (Freight Forwarder) ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈີສຕິກ ລາວ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ເຄີຣີ ໂລຈີສຕິກ ຈຳກັດ, ວັນທີ່ 11 ເດຶອນ 07 ປີ 2018