ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ

ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ປັດຈຸບັນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າມີຄວາມຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ ໃນທາງເສດຖະກິດຂອງປະເທດເປັນຢ່າງຫລາຍ ເຊິ່ງການຕົກລົງທາງການຄ້າວ່າດ້ວຍເຂດການຄ້າເສລີ (FTA) ໂດຍທີ່ມີຫລັກການທີ່ພະຍາຍາມຫລຸດຜ່ອນອຸປະສັກທາງການຄ້າລົງນັ້ນ ໂດຍສະເພາະການຫລຸດຍ່ອນ ຫລືຍົກເວັ້ນພາສີລະຫວ່າງຄູ່ສ ...