ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ

ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ

ປັດຈຸບັນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າມີຄວາມຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່

ໃນທາງເສດຖະກິດຂອງປະເທດເປັນຢ່າງຫລາຍ ເຊິ່ງການຕົກລົງທາງການຄ້າວ່າດ້ວຍເຂດການຄ້າເສລີ (FTA) ໂດຍທີ່ມີຫລັກການທີ່ພະຍາຍາມຫລຸດຜ່ອນອຸປະສັກທາງການຄ້າລົງນັ້ນ ໂດຍສະເພາະການຫລຸດຍ່ອນ ຫລືຍົກເວັ້ນພາສີລະຫວ່າງຄູ່ສັນຍາ ເນື່ອງຈາກຂົ້ນຕອນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າມີຂັ້ນຕອນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະມີປັນຫາທາງດ້ານຕົ້ນທຶນຜູ້ປະກອບທຸລະກິດນຳເຂົ້າສິນຄ້າເປັນໄປຢ່າງສະດວກແລະໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຄຸ້ມຄ່າກັບການລົງທຶນນັ້ນເອງ

ຂັ້ນຕອນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າປະກອບດ້ວຍ

 • ການຈົດທະບຽນພານິດ (ການຄ້າ)
 • ການຈົດທະບຽນພາສີມູນຄ່າເພີ່ມແລະການຂໍເລກແລະບັດປະຈຳໂຕຜູ້ເສຍພາສີອາກອນ
 • ການຫາສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງການຈາກປະເທດຕ່າງໆ
 • ການຕິດຕໍ່ ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ
 • ການຊຳລະເງິນຄ່າສິນຄ້າຜ່ານທະນາຄານ
 • ຈັດກຽມເອກະສານເພື່ອການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ
 • ຕິດຕໍ່ຜ່ານພິທີການສຸລະກາກອນ
  – ການຂຶ້ນທະບຽນລະບົບ Paperless
  – ພິທີການປະເມີນອາກອນ
  – ການຊຳລະຄ່າພາສີອາກອນ
  – ພິທີການກວດປ່ອຍສິນຄ້າ
 • ການສົ່ງມອບສິນຄ້າ
 • ການກະຈາຍສິນຄ້າ ຫລື ການຂາຍສິນຄ້າອອກສູ່ຕະຫລາດ

ການສົ່ງອອກສິນຄ້າ

ຫາກເວົ້າເຖິງການສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງປະເທດໄທ ເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດການສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງໄທປະສົບຜົນສຳເລັດແລະມີມູນຄ່າເພີ່ມນັ້ນ ຜູ້ປະກອບການທີ່ຈະເຂົ້າມາໃນທຸລະກິດນີ້ ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຮຽນຮູ້ຂັ້ນຕອນ ຂະບວນການປະຕິບັດຕ່າງໆໃນການສົ່ງອອກສິນຄ້າໃຫ້ດີເສຍກ່ອນເນື່ອງຈາກຂັ້ນຕອນການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຜູ້ປະກອບທຸລະກິດສົ່ງອອກຈະຕ້ອງທຳຄວາມເຂົ້າໃຈແລະສຶກສາຂໍ້ມູນປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

ຂັ້ນຕອນການສົ່ງອອກປະກອບດ້ວຍ

 • ການຈົດທະບຽນພານິດ (ການຄ້າ)
 • ການຈົດທະບຽນພາສີມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະການຂໍເລກແລະບັດປະຈຳໂຕຜູ້ເສຍພາສີອາກອນ
 • ສະເໜີຂາຍແລະຮັບການສັ່ງຊື້
 • ການກຽມສິນຄ້າ
 • ຕິດຕໍ່ຂົນສົ່ງ
 • ຈັດກຽມເອກະສານເພື່ອການສົ່ງອອກ
 • ຕິດຕໍ່ຜ່ານພິທີການສຸລະກາກອນ
  – ການຂຶ້ນທະບຽນລະບົບ Paperless
  – ພິທີການປະເມີນອາກອນ
  – ພີທີການກວດສິນຄ້າ
 • ການສົ່ງມອບສິນຄ້າ
 • ການເອີ້ນເກັບເງິນຄ່າສິນຄ້າ
 • ການຂໍຮັບສິດທິປະໂຫຍດ

ອັນດັບທຳອິດຂອງການປະກອບທຸລະກິດສົ່ງອອກ ເອກະສານໃນການສົ່ງອອກ ແລະນຳເຂົ້າ ສິນຄ້າ

 • ເອກະສານໃນການສົ່ງອອກສິນຄ້າ
  ໃບຂົນສົ່ງສິນຄ້າ
  – ບັນຊີລາຄາສິນຄ້າ
  – ໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກຫລືເອກະສານອື່ນໃດສຳລັບສິນຄ້າຄວບຄຸມການສົ່ງອອກ (ຖ້າມີ)
  – ໃບຮັບຮອງແຫລ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ
  – ເອກະສານອື່ນໆ ເຊັ່ນ ແຄັດຕາລັອກ ເອກະສານສະແດງສ່ວນປະສົມ
 • ເອກະສານໃນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ
  – ໃບຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາເຂົ້າ
  – ໃບກາສົ່ງສິນຄ້າ
  – ບັນຊີລາຄາສິນຄ້າ
  – ບັນຊີລາຍລະອຽດບັນຈຸຫີບຫໍ່
  – ໃບອະນຸຍາດຫລືໜັງສືອະນຸຍາດສຳລັບສິນຄ້າຄວບຄຸມການນຳເຂົ້າ
  – ໃບຮັບຮອງແຫລ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ (ກໍລະນີຂໍຫລຸດອັດຕາອາກອນ)
  – ເອກະສານອື່ນໆ ເຊັ່ນ ແຄັດຕາລັອກ ເອກະສານສະແດງສ່ວນປະສົມ