ຂໍ້ມູນເບື່ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບປີໂຕລ້ຽມ

ປີໂຕຣລ້ຽມ ໃນພາສາລາຕິນຄື: "PETROLEUM, petra ແປວ່າ ຫິນ + oleum ແປວ່າ ນໍ້າມັນ" ລວມຄວາມແລ້ວໝາຍເຖິງ "ນໍ້າມັນທີ່ໄດ້ຈາກຫິນ" ຫລື ນໍ້າມັນດິບ ນັ້ນເອງ ເຊິ່ງນໍ້າມັນດິບ ເປັນຂອງເຫລວໄວໄຟທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ ປະກອບດ້ວຍສານປະສົມທີ່ຊັບຊ້ອນລະຫວ່າງໄຮໂດຣຄາບອນທີ່ມີນໍ້າໜັກໂມ ...