ຂໍ້ມູນເບື່ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບປີໂຕລ້ຽມ

ປີໂຕຣລ້ຽມ ໃນພາສາລາຕິນຄື: “PETROLEUMpetra ແປວ່າ ຫິນ + oleum ແປວ່າ ນໍ້າມັນ”

ລວມຄວາມແລ້ວໝາຍເຖິງ “ນໍ້າມັນທີ່ໄດ້ຈາກຫິນ” ຫລື ນໍ້າມັນດິບ ນັ້ນເອງ ເຊິ່ງນໍ້າມັນດິບ ເປັນຂອງເຫລວໄວໄຟທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ ປະກອບດ້ວຍສານປະສົມທີ່ຊັບຊ້ອນລະຫວ່າງໄຮໂດຣຄາບອນທີ່ມີນໍ້າໜັກໂມເລກຸນຕ່າງກັນ ກັບສານປະກອບອິນຊີທີ່ເປັນຂອງເຫລວອື່ນ ໆ ເຊິ່ງພົບໃນຊັ້ນທໍລະນີວິດທະຍາໃຕ້ຜິວໂລກ ເປັນເຊື່ອເພີງຊາກດຶກດຳບັນ ເກີດໄດ້ຈາກຊາກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ (ມັກຈະເປັນແພລງຕອນສັດແລະສາລ່າຍ) ຈຳນວນຫລາຍທັບຖົມກັນໃຕ້ຫິນຕະກອນແລະໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມດັນມະຫາສານ

ການຂຸດເຈາະນໍ້າມັນເປັນວິທີການສ່ວນໃຫຍ່ໃນການໄດ້ມາເຊິ່ງປີໂຕຣລ້ຽມ ເຊິ່ງເປັນຂັ້ນຕອນຫລັງການສຶກສາໂຄງສ້າງທໍລະນີວິດທະຍາ ການວິເຄາະແອ່ງຕະກອນ ແລະ ລັກສະນະຫິນກັກເກັບປີໂຕຣລ້ຽມ ຫລັງຂຸດເຈາະຂຶ້ນມາແລ້ວ ປີໂຕຣລ້ຽມຈະຖືກກັ່ນແລະແຍກເປັນຜະລິດຕະພັນບໍລິໂພກຫລາຍຊະນິດ ຕັ້ງແຕ່ແກັສໂຊລີນ ແລະ ນໍ້າມັນກ໊າດ ໄປຈົນເຖິງຢາງປີທະໜົນ ແລະ ໂຕເຮັດປະຕິກິລິຍາເຄມີເຊິ່ງໃຊ້ໃນການເຮັດພາສຕິກ ແລະ ຜະລິດຍາ ນອກຈາກນີ້ ປີໂຕຣລ້ຽມຍັງໃຊ້ໃນການຜະລິດວັດສະດຸຫລາຍຊະນິດ

ປີໂຕຣລ້ຽມມີທາດອົງປະກອບຫລັກ 2 ຊະນິດຄື: ຄາບອນ ແລະ ໄຮໂດຣເຈນ ຫຼື ອາດມີທາດອະໂລຫະຊະນິດອື່ນປະປົນຢູ່ນຳ ເຊັ່ນ ກຳມະຖັນ ອັອກຊີເຈນ ແລະ ໄນໂຕຣເຈນ ທັງນີ້ປີໂຕຣລ້ຽມເປັນໄດ້ທັງ 3 ສະຖານະ ຄື ຂອງແຂັງ ຂອງເຫລວ ແລະ ແກັສ ຂຶ້ນຢູ່ກັບອົງປະກອບ ລວມເຖິງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມດັນຂອງສະພາບແວດລ້ອມໃນການເກີດແລະການກັກເກັບປີໂຕຣລ້ຽມ ແບ່ງຕາມສະຖານະໄດ້ເປັນສອງຊະນິດ ຄື ນໍ້າມັນດິບ ແລະ ແກັສທຳມະຊາດ ໂດຍແກັສທຳມະຊາດນັ້ນ ປະກອບດ້ວຍຄາບອນຕັ້ງແຕ່ 1-4 ອະຕອມ

ຄຳວ່າ petroleum ພົບໃນແຫລ່ງອັງກິດບູຮານສະໃຫມຄຣິສຕະວັດທີ 10 ສະກົດໄດ້ວ່າ “petraoleum” ແລະພົບວ່າໃຊ້ໃນສາດນິພົນ De Natura Fossilium ຕີພິມໃນປີ ຄສ. 1546 ໂດຍນັກແຮ່ທາດວິດທະຍາ ຈັອດ ບາວເອີ (Georg Bauer) ຫລືທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າ ຈໍຈັຽດສ໌ ອາກຼີໂຄລາ (Georgius Agricola) ໃນຄຣິສຕະວັດທີ 19 ຄຳວ່າ petroleum ພົບວ່າໃຊ້ຫລາຍໂດຍໝາຍເຖິງນໍ້າມັນທີ່ຜະລິດຂຶ້ນຈາກທາດອິນຊີທີ່ຂຸດຂຶ້ນມາ ຢ່າງຖ່ານຫິນທຽນ (cannel coal) ຫລືທີ່ພາຍຫລັງເອີ້ນວ່າ ຫິນນໍ້າມັນ ແລະ ນໍ້າມັນກັ່ນເຊິ່ງຜະລິດຂຶ້ນ ໃນສະຫະລາສະອານາຈັກ ການເກັບຮັກສາ (ແລະພາຍຫລັງລວມເຖິງການຂົນສົ່ງ) ນໍ້າມັນເຫຼົ່ານີ້ຖືກວາງລະບຽບໂດຍຊຸດຂອງພະລາຊະບັນຍັດ ນັບແຕ່ພະລາຊະບັນຍັດ ຄສ. 1862 ເປັນຕົ້ນມາ

ໃນຄວາມໝາຍຫຍໍ້ທີ່ສຸດ ປີໂຕຣລ້ຽມຫມາຍເຖິງແຕ່ສະເພາະນໍ້າມັນດິບ ແຕ່ໃນຄວາມໝາຍທົ່ວໄປ ຄຳວ່າ “ປີໂຕຣລ້ຽມ” ລວມໄປເຖິງສານປະກອບໄຮໂດຣຄາບອນທີ່ເປັນທັງຂອງແຂັງ ຂອງເຫຼວແລະແກັສ ພາຍໃຕ້ຄວາມດັນພື້ນຜິວແລະສະພາບອຸນຫະພູມ ໄຮໂດຣຄາບອນທີ່ເບົາກວ່າຢ່າງມີເທນ ອີເທນ ໂພຣເພນ ແລະບິວເທນ ຢູ່ໃນສະຖານະແກັສ ຂະນະທີ່ເພນເທນແລະໄຮໂດຣຄາບອນທີ່ໜັກກວ່າຢູ່ໃນຮູບຂອງເຫຼວຫລືຂອງແຂັງ ຢ່າງໃດກໍດີ ພາຍໃຕ້ແອ່ງກັກເກັບນໍ້າມັນໃຕ້ພື້ນດິນ ສັດສ່ວນຂອງແກັສ ຂອງເຫຼວແລະຂອງແຂງຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບໃຕ້ພື້ນດິນແລະແຜນພາບຂອງພາກ (phase diagram) ຂອງສານປະສົມປີໂຕຣລ້ຽມ

ບໍ່ນໍ້າມັນຜະລິດນໍ້າມັນໄດ້ຫລາຍກວ່າປີໂຕຣລ້ຽມຢ່າງອື່ນ ຂະນະທີ່ມີແກັສທຳມະຊາດລະລາຍຢູ່ບາງສ່ວນ ເພາະຄວາມດັນພື້ນຜິວນ້ອຍກວ່າໃຕ້ດິນ ແກັສບາງຊະນິດຈຶ່ງຫລຸດອອກຈາກສານລະລາຍແລະສາມາດນຳກັບຄືນຫລືເຜົາໄຫມ້ເປັນແກັສທຳມະຊາດທີ່ພົບລວມກັບນໍ້າມັນ (associated gas) ຫລືແກັສທຳມະຊາດທີ່ລະລາຍປົນຢູ່ໃນນໍ້າມັນດິບ (solution gas) ບໍ່ແກັສຜະລິດແກັສທຳມະຊາດເປັນຫລັກ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ດ້ວຍອຸນຫະພູມແລະຄວາມດັນໃຕ້ດິນສູງກວ່າພື້ນຜິວ ແກັສຈຶ່ງອາດມີໄຮໂດຣຄາບອນທີ່ໜັກວ່າຢ່າງເພນເທນ ເຮັກເຊນ ແລະເຮັບເທນໃນສະພາວະແກັສນຳ ທີ່ສະພາບພື້ນຜິວ ສານເຫຼົ່ານີ້ຈະຄວບແໜ້ນອອກຈາກແກັສ ແລະເກີດເປັນແກັສທຳມະຊາດເຫຼວ ເຊິ່ງແກັສທຳມະຊາດເຫຼວເຫຼົ່ານີ້ມີລັກສະນະພາຍນອກຄ້າຍຄືກັບແກັສໂຊລີແລະມີອົງປະກອບຄ້າຍກັບນໍ້າມັນດິບເບົາທີ່ລະເຫີຍອາຍບາງຊະນິດ

ປີໂຕຣລ້ຽມເປັນການປະສົມກັນຂອງໄຮໂດຣຄາບອນຕ່າງຊະນິດກັນຈຳນວນຫລາຍ ເຊິ່ງທີ່ພົບໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂມເລກຸນເປັນອັນແຄນ (ໂສ້ຕົງຫລືໂສ້ກິ່ງ) ໄຊໂຄແອວເຄນ ອະໂຣມາຕິກໄຮໂດຣຄາບອນ ຫລືສານເຄມີທີ່ຊັບຊ້ອນກວ່າຢ່າງແອັດຟັນທິນ ປີໂຕຣລ້ຽມແຕ່ລະຢ່າງມີການປະສົມກັນຂອງໂມເລກຸນເປັນເອກະລັກສະເພາະ ເຊິ່ງກຳນົດຄຸນນະສົມບັດທາງກາຍະພາບ ແລະ ເຄມີເຊັ່ນ: ສີ ຫຼື ຄວາມໜືດ

ເປັນການຂຸດເຈາະຂຸມເພື່ອການຜະລິດ ໂດຍຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ສຳຫລວດທາງທໍລະນີວິດທະຍາ ຈົນຮູ້ວ່າຈະມີປີໂຕຣລ້ຽມຢູ່ໃນບໍລິເວນໃດແໜ່ ກໍຈະຕ້ອງດຳເນິນການເຈາະເພື່ອສຳຫລວດ (Exploration Well) ໂດຍໃຊ້ວິທີສຸ່ມເຈາະ ເພື່ອສຳຫລວດຫາປີໂຕຣລ້ຽມໃນບໍລິເວນທີ່ຍັງບໍ່ເຄີຍມີການເຈາະພິສູດມາກ່ອນ ຈາກນັ້ນກໍຈະມີການປະເມີນຄຸນຄ່າທາງເສດຖະກິດແລະຫາຂອບເຂດຂອງແຫລ່ງກັກເກັບນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າແຫລ່ງກັກເກັບມີປະລິມານຫລາຍພໍໃນດ້ານການຊື້ຂາຍ ຈຶ່ງຈະດຳເນິນການເຈາະເພື່ອນຳປີໂຕຣລ້ຽມທີ່ສະສົມໂຕຢູ່ນັ້ນຂຶ້ນມາໃຊ້ປະໂຫຍດຕໍ່ໄປ

ຫລັງຈາກທີ່ມີການຂຸດເຈາະເອົາປີໂຕຣລ້ຽມຂຶ້ນມາແລ້ວ ປີໂຕຣລ້ຽມທີ່ໄດ້ກໍຈະຜ່ານເຂົ້າສູ່ຂະບວນການຕ່າງໆ ເພື່ອແຍກເອົາ ນໍ້າແກັສຄາບອນໄດອັອກຊາຍ ແລະ ສານປົນເປື້ອນອື່ນໆ ອອກຈາກນໍ້າມັນດິບ ແລະ ແກັສທຳມະຊາດນັ້ນ ເພື່ອນຳເອົານໍ້າມັນດິບ ແລະ ແກັສທຳມະຊາດໄປໃຊ້ໃນການຜະລິດ