• ບໍລິການແຈ້ງເອກະສານສິນຄ້າຜ່ານແດນ
  • ປະສານງານວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສົບການ ໃນການພົວພັນກັບໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
  • ບໍລິການດຳເນີນເອກະສານແຈ້ງພາສີຢູ່ແຕ່ລະດ່ານ
  • ບໍລິການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຈ້ງເອກະສານສິນຄ້າຢູ່ດ່ານພາສີຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຄູ່ຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າ
Services
Freight-20
Services
Freight-23
Services
Freight-21
Services
Freight-24
Services
Freight-22
Services
Freight-25