ຮ່ວມມືພັດທະນາລະບົບໂລຈີສຕິກ

ການເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື ພັດທະນາລະບົບໂລຈີສຕິກແບບຄົບວົງຈອນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈີສຕິກ ລາວ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ເຄີຣີ ສະຍາມ ຊີພອດ ຈຳກັດ ວັນທີ່ 30 ເດຶອນ 10 ປີ 2017