STL-20

ມອບຫມວກກັນກະທົບ

ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈິດສຕິກ ຈຳກັດ ມອບຫມວກກັນກະທົບໃຫ້ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ  ໃນຊື່ງານ “ສັບປະດາແຫ່ງຊາດ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ” ປະຈໍາປີ 2019, ລະຫວ່າງວັນທີ່ 01-07 ເມສາ 2019

 

 

 

 

Tags: No tags