STL-22

ຂີດໝາຍປະຫວັດສາດການເຊື່ອມໂຍງ ສປປ ລາວ ສູ່ອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

ໃນວັນທີ 10 ເມສາ 2019: ບໍລິສັດ ສິດທິໂລຈິສຕິກ ລາວ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈເປັນຜູ້ພັດທະນາທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ-ເຂດໂລຊິດສະຕິກ ບໍລິສັດ ສິດທິໂລຈິສຕິກ ລາວ ຈໍາກັດ ເປັນບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງບໍລິສັດປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງ ລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ ວາງໃຈຈາກລັດຖະບານລາວໃຫ້ເປັນຜູ້ພັ ...