ພິທີລົງນາມ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU)

ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມພັດທະນາ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການລົງທຶນ ໃນໂຄງການເຂດໂລຈິດສຕິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈິດສຕິກ ລາວ ຈໍາກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ມູຫິບບາ ເອັນຈີເນຍລີ້ງ (ມາເລເຊຍ)