ການເຄືອນໄຫວຂອງກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

 • ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2016
 • ອິງຕາມ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ສະບັບເລກທີ 642/ລບ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2020
 • ອິງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄືອນໄຫວຂອງກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 0979/ກຜທ ລົງວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2023
 • ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງບໍລິສັດ Green City Developers ໄປ ສະບັບລົງວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2023

ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕຸດຽວ, ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ (ກລທ) ຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນເຊີນ:

 1. ຜູ້ຕາງຫ້າ ຫ້ອງການ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ
 2. ຜູ້ຕາງຫ້າ ຫ້ອງການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
 3. ຜູ້ຕາງຫ້າ ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
 4. ຜູ້ຕາງຫ້າ ກົມຂົວທາງ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
 5. ຜູ້ຕາງຫ້າ ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
 6. ຜູ້ຕາງຫ້າ ກົມທາງລົດໄຟ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
 7. ຜູ້ຕາງຫ້າ ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ ກະຊວງ ການເງິນ
 8. ຜູ້ຕາງຫ້າ ກົມງົບປະມານແຫງລັດ ກະຊວງ ການເງິນ
 9. ຜູ້ຕາງຫ້າ ກົມປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ ກະຊວງການເງິນ
 10. ຜູ້ຕາງຫ້າ ກົມຄຸ້ມຄອງຫືີ່ສິນສາທາລະນະ ກະຊວງ ການເງິນ
 11. ຜູ້ຕາງຫ້າ ກົມການເງິນຕາງປະເທດ ກະຊວງ ການເງິນ
 12. ຜູ້ຕາງຫ້າ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫງລັດ ກະຊວງ ການເງິນ
 13. ຜູ້ຕາງຫ້າ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ
 14. ຜູ້ຕາງຫ້າ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮວມມື ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
 15. ຜູ້ຕາງຫ້າ ກົມຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ້າງປະເທດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
 16. ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ Green City Developers ! ໄປ
 17. ຜູ້ຕາງຫ້າ ບໍລິສັດ ຊັບຫັ້ນຄົງ 678 ຈໍາກັດ (ຄູຮ້ວມມືປະຈໍາ ສປປ ລາວ)
 18. ຜູ້ຕາງຫ້າ ບໍລິສັດ ບໍລິສັດ KAT ໂຮລດິ້ງ ຈໍາກັດ (ຄູຮ້ວມມືປະຈໍາ ສປປ ລາວ)
 19. ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ເຄວີ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ

ຈຸດປະສົງ: ກອງປະຊຸມນໍາສະເໜີຈຸດປະສົງ, ແນວຄວາມຄິດລິເລີມ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງບໍລິສັດ Green City Developers Ltd ໃນການລົງທຶນ, ສະຫນອງທຶນ ແລະ ການຮວມມືກັບລັດຖະບານ ສ.ປ.ປ ລາວ ເຊັ່ນ: ແຜນງານສະໜັບສະຫນູນການແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສິນລັດຖະບານໃນລະບົບພັນທະບັດຫນູນພັນທະບັດ, ການລົງທຶນຮ່ວມກັບລັດວິສາຫະກິດທາງດ້ານພະລັງງານ, ການລົງທຶນໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລາງທີເປັນບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ການພັດທະນາລະບົບ ຂົນສົ່ງ (Logistics) ແລະ ລະບົບການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກໍາ ຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ ເພື່ອເຊືອມໂຍງກັບພາກພືນ ແລະ ສາກົນ